Mẫu đơn xin cấp visa Việt Nam cho người nước ngoài theo quy định mới nhất

Mẫu NA2- Mẫu đơn xin cấp visa Việt Nam được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA quy định về biểu mẫu xin cấp visa, thị thực tạm trú cho người nước ngoài

Mẫu NA2 này được gửi kèm theo Hồ sơ pháp nhân của công ty, tổ chức bảo lãnh xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài có trụ sở Việt Nam.

Mẫu NA 2

Mẫu (Form) NA2

Ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA

ngày 05 tháng  01  năm  2015

……………………..(1)

Trụ sở tại:

Điện thoại:

Số: .…………..

V/v nhập cảnh của

khách nước ngoài

 

 

              …………. ngày…..tháng…… năm ……

Kính gửi : CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH (BỘ CÔNG AN)

 

………………………………..(1) đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét việc nhập cảnh của ……… người nước ngoài, cụ thể như sau:

 

Số

TT

Họ tên

(chữ in hoa)

Giới tính Ngày tháng năm sinh Quốc tịch Số, loại hộ chiếu Chức vụ hoặc nghề nghiệp
Gốc Hiện nay

 

Được nhập cảnh Việt Nam ………..lần, từ ngày ………/…../……. đến ngày……../….. / …..

Với mục đích:………………………………………………………………………………………………………………….

Chương trình hoạt động tại các địa phương:……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dự kiến địa chỉ tạm trú tại:……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cơ quan, tổ chức đón tiếp, quản lý: ……………………………………………………………………………..

Đề nghị Cục Quản lý XNC: (2)

– Thông báo cho cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ……………………….. để cấp thị thực.

– Giải quyết cho khách nhận thị thực tại cửa khẩu …………………………… lý do …………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Đề nghị khác (3) ……………………………………………………………………………………………………………

 

\

Nơi nhận:                                                                        Thủ trưởng cơ quan/ tổ chức

 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Tải mẫu NA2

 >>> Tại đây<<<

Xem các biểu mẫu visa khác theo quy định mới nhất tại đây