Hợp pháp – Xác nhận lãnh sự

Hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự

Các giấy tờ của người nước ngoài muốn sử dụng được tại Việt Nam thì cần phải được Hợp pháp hóa...